Loading...

วารสารไทยคดีศึกษา

“วารสารไทยคดีศึกษา” (The Journal of the Thai Khadi Research Institute) เป็นวารสารวิชาการของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ ตีพิมพ์ราย 6 เดือน ตามปีปฏิทิน คือ มกราคม - มิถุนายน กับ กรกฎาคม – ธันวาคม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการดำเนินการตามคำแนะนำของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ความเป็นมา

จุลสารไทยคดี (พ.ศ. 2523 - 2524)

เนื้อหาเป็นการจัดทำบทความรายงานข่าวความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ข่าวของสถาบัน บทความวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำคือ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีของบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆที่มีต่อกิจกรรม และการดำเนินงานของสถาบันฯ 

2. เพื่อช่วยประสานงานทั้งระหว่างหน่วยงานในสถาบันฯเอง และระหว่างหน่วยงานอื่นๆกับสถาบันฯ ในด้านบริหารและวิชาการ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยแก่บุคคลทั่วไป

 

จดหมายข่าวไทยคดีศึกษา (พ.ศ. 2525 – 2526)

เป็นเอกสารโรเนียวเย็บเล่ม มีความหนาไม่มากนัก ส่วนเล่มที่ 5 มีการพัฒนาเป็นรูปเล่มให้หนาขึ้น อีกทั้งยังเริ่มนำรูปภาพมาประกอบในเนื้อหา เนื้อหาเป็นการแนะนำศูนย์สนเทศไทยคดีศึกษา รายงานกิจกรรมของสถาบัน ข่าวของสถาบัน แนะนำหนังสือ รายงานสัมมนา บทความ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำ คือ

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา และศูนย์สนเทศไทยคดีศึกษา

2. เพื่อให้จดหมายข่าวนี้มีคุณค่าเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทางด้านไทยศึกษา

ทั้งนี้ การจัดทำจุลสารของสถาบันฯ ทั้งสองรูปแบบ ยึดหลักสำคัญ 2 ประการ คือ

1. เป็นการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ซ้ำซ้อนกับวารสารวิชาการ โดยบทความที่ตีพิมพ์ในจุลสารไทยคดีศึกษาเป็นเพียงข้อคิด ข้อเขียนเชิงนำร่องทางความคิด และ/หรือบทความแปลที่มีการเปิดประเด็นการศึกษาใหม่ๆขึ้น

2. เป็นการนำเสนอสาระสำคัญในรูปของข้อสนเทศด้านไทยคดีศึกษา อันเป็นรูปแบบของการบริการทางวิชาการอันหนึ่ง

 

จุลสารไทยคดีศึกษา (พ.ศ. 2527 – 2546)

ในปีงบประมาณ 2527 สถาบันไทยคดีศึกษา ได้ยกระดับสิ่งพิมพ์ประจำสถาบันฯ จากจดหมายข่าวไทยคดีศึกษาให้เป็น "จุลสารไทยคดีศึกษา" โดยเพิ่มเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้จุลสารมีคุณภาพดีขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ขนาดรูปเล่มในการจัดทำจะขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คณะกรรมการ และงบประมาณในการจัดทำ เนื้อหาของจุลสารมีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จึงมีกำหนดเผยแพร่เป็นประจำทุกราย 3 เดือนจนถึงเล่มสุดท้าย คือปีที่ 19 ฉบับที่ 3-4 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2546) เนื่องด้วยผู้อำนวยการสถาบันในขณะนั้นเห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสิ่งพิมพ์เพื่อให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น จึงสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์วารสารไทยคดีศึกษาแทนจุลสารไทยคดีศึกษาสืบต่อมา

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข่าว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของสถาบันไทยคดีศึกษา ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเพื่อการวิจัยไทยคดีศึกษา กระตุ้นข้าราชการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้สนใจการทำวิจัยในเชิงไทยคดีศึกษา เผยแพร่ความรู้และแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการวิจัย บทความ แนะนำหนังสือ และความเคลื่อนไหวทางวิชาการ แนะนำเผยแพร่เอกสารวิชาการและผลงานวิจัยต่างๆที่สถาบันไทยคดีศึกษาจัดพิมพ์จำหน่าย

 

วารสารไทยคดีศึกษา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)

เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ 2546 และฉบับที่สองในเดือนเมษายนของปีถัดไป ตามปีงบประมาณแผ่นดิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนมาตีพิมพ์ตามปีปฏิทิน คือ มกราคม - มิถุนายน กับ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (เล่มที่ 25) เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการดำเนินการตามคำแนะนำของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ปัจจุบันเนื้อหาของวารสารไทยคดีศึกษา แบ่งออกเป็น

1. บทบรรณาธิการ

2. บทความวิจัย - วิชาการ

3. แนะนำหนังสือ

4. วิจารณ์หนังสือ

5. กิจกรรมทางวิชาการ – ศิลปะและวัฒนธรรม

ปกวารสารไทยคดีศึกษา

   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                      ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                        ปีที่ 2 ฉบับที่ 1                        ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

                                                 

  ปีที่ 3  ฉบับที่ 1                     ปีที่ 3  ฉบับที่ 2                      ปีที่ 4  ฉบับที่ 1                       ปีที่ 4  ฉบับที่ 2

                                                      

  ปีที่ 5  ฉบับที่ 1                     ปีที่ 5  ฉบับที่ 2                      ปีที่ 6  ฉบับที่ 1                        ปีที่ 6  ฉบับที่ 2

                                                       

  ปีที่ 7  ฉบับที่ 1                     ปีที่ 7  ฉบับที่ 2                     ปีที่ 8  ฉบับที่ 1                         ปีที่ 8  ฉบับที่ 2

                                                       

  ปีที่ 9  ฉบับที่ 1                      ปีที่ 9  ฉบับที่ 2                   ปีที่ 10  ฉบับที่ 1                         ปีที่ 10  ฉบับที่ 2

                                                        

 

  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1                    ปีที่ 11  ฉบับที่ 2                    ปีที่ 12  ฉบับที่ 1                         ปีที่ 12  ฉบับที่ 2

                                                        

  ปีที่ 13  ฉบับที่ 1                    ปีที่ 13  ฉบับที่ 2                   ปีที่ 14  ฉบับที่ 1                         ปีที่ 14  ฉบับที่ 2

                                                        

  ปีที่ 15  ฉบับที่ 1                     ปีที่ 15  ฉบับที่ 2                      ปีที่ 16  ฉบับที่ 1                     ปีที่ 16  ฉบับที่ 2

 

 

ติดต่อวารสารไทยคดีศึกษา

ผู้ประสานงาน

นายวรานนท์  จงพูนผล

โทรศัพท์ 02 613 3203 - 5 ต่อ 20

นางจันทนี พึ่งเถื่อน

โทรศัพท์ 02 613 3203 - 5 ต่อ 33

 

ติดต่อ/สอบถามเกี่ยวกับวารสารไทยคดีศึกษา

อีเมล tkri.tu@gmail.com

เฟซบุ้ควารสารไทยคดีศึกษา

เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์