Loading...

หมวด ก - ซ

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ปีที่พิมพ์

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

 

 

กระบวนพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

 

 

การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรต เอกสารโบราณ และการทำพจนานุกรม ภาษาถิ่น-ภาษาไทยกลาง

 

  2526 

ก้าวย่างตามเส้นทางที่ทรงทำ/ธรรม

 

 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย วิถีไทในผืนผ้า

สุมิตร ปิติพัฒน์, อนุชา ทีรคานนท์,

เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

 2553

ขบวนการฟื้นฟูภาษาความเชื่อและพิธีกรรมของไทยอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

สุมิตร ปิติพัฒน์, ดำรงพล อินทร์จันทร์

 2546

ขบวนเรือพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

 

 

คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรม

สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ

 2546

คนไตและลาจีในภาคเหนือของเวียดนาม

สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ,
พิเชฐ สายพันธ์

 2544

คนไทแดงในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ

 2546

คนไทเมืองกว่า ไทแถง และไทเมือง ในประเทศเวียดนาม

สุมิตร ปิติพัฒน์, ฮวง เลือง

 2543

คู่มือค้นคว้ากฎหมายด้านเศรษฐกิจในการประชุมกฎหมายประจำศก พ.ศ. 2340-2484

นิติ กสิโกศล

 2528

เจ้าชาวบ้าน เล่ม 1

ไชยันต์ รัชชกูล (บรรณาธิการ)

 2539

เจ้าชาวบ้าน เล่ม 2

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (บรรณาธิการ)

 2540

ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ : รัฐฉานตอนใต้ ภาคมัณฑะเลย์ และคำตี่หลวง

สุมิตร ปิติพัฒน์,
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล,
เสมอชัย พูลสุวรรณ, วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

 2545

หมวด ฌ - ถ

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ปีที่พิมพ์

ดั่งดวงแก้ว แปดทศวรรษอาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

 

ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง: มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 

2538 

หมวด ท - ม

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ปีที่พิมพ์

“ไท” และ “จ้วง” ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม

สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ

2543

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หน้าใหม่ในบันทึกประวัติศาสตร์ มธก.

 

 

นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487

กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร

2532 

นโยบายประสมประสานชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

2525 

นาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ

 

 

นาฏศิลป์ไทย (๑) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

นาฏศิลป์และดนตรีไทย

 

2522

นาฏศิลป์และดนตรีไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗

 

2552 

บรรณานุกรมตำราเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2477-2527

รัตนา เตชามหาชัย, วารุณี โอสถารมย์

2527 

เบิกโรง ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย

 

 

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา

 

 

ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๙๐ เล่มที่หนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๕)

 

 

ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๙๐ เล่มที่สอง (พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐)

 

 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นัยพินิจ คชภักดี (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

2527 

ผ้าห่อคัมภีร์ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี

 

2556

พระธาตุเสด็จ วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์

 

 

“พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

2548 

พรมแดนแห่งความรู้

 

2532 

พุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่เก้า: ศาสตร์และศิลป์ในพุทธศาสนา

 

 

ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย / ปัญหาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้

ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สุรินทร์ พิศสุวรรณ

2526

มหกรรมเพลงมอญมงคล

 

 

หมวด ย - ฮ

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ปีที่พิมพ์

ไย้ ไต และเกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ

สุมิตร ปิติพัฒน์, พิเชฐ สายพันธ์,
นาริสา เดชสุภา, เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

 2546

รวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ในวาระ 42 ปี

 

 2556

รัฐกับหมู่บ้านในไทยศึกษา

 

 

“เล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก” นิทรรศการเนื่องในโอกาสการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

 

 2552

วัฒนธรรมกระฎุมภีกับวรรณกรรมรัตนโกสินทร์

 นิธิ เอียวศรีวงศ์

 2525

วิเคราะห์ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ตั้งแต่ 2504 ถึง ปัจจุบัน

โกวิทย์ กังสนันท์ (สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 2527

ศรัทธาข้ามพรมแดน

 

 2558

ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 2546

ศิษย์พบครู เชิดชูศิริ วิชเวช

 

 

สนธิสัญญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิวัตน์

 

 

สาระสังเขปเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 2536

สามเมกะโปรเจคของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕

 

 2558

หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณฺโณ

 ภ้ทรพร สิริกาญจน

 2536

โหมโรง โขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓

 

 

หมวด A - Z

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ปีที่พิมพ์

Abstracts Thai Societies in a Transnationalized World (The 10th International Conference on Thai Studies)

 

2008

ISLAM AND MALAY NATIONALISM: A Case Study of the Malay – Muslims of Southern Thailand

Surin Pitsuwan

1985 

KING BY VIRTUE Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand (blue)

 

 

KING BY VIRTUE Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand (pink)

Richard Broderick

 

Thai Foreign Policy 1932 - 1946

Charivat Santaputra

 1985

THE PRINCIPLES AND CONCEPTS OF THAI CLASSICAL MEDICINE

Somchintana Thongthew Ratarasarn

1989

TRADITIONAL TECHNOLOGY AND RURAL DEVELOPMENT PLANNING

Thanet Norabhoompipat

 1982

หมวด 0 - 9

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ปีที่พิมพ์

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

 

 

30 ปี ไทยคดีศึกษา

 

 2546

60 ปี ประชาธิปไตย สิทธิเสรีประชาไทย

 

 

80 ปี อ.คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา

 

 2553