Loading...

วิสัยทัศน์

เข้าใจอดีต

รู้ทันปัจจุบัน

สร้างสรรค์อนาคต

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ


เผยแพร่ความรู้สู่สังคม


ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร

"ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย สร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ"