Loading...

ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช

         ตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของอาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นห้องที่ให้บุคลากรของสถาบันไทยคดีศึกษา ใช้สำหรับจัดโครงการบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บรรยาย เสวนา สัมมนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา นอกจากนี้ ยังให้บริการพื้นที่สำหรับการบรรยาย เสวนา สัมมนาวิชาการ โครงการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ระหว่าง 60 - 80 ที่นั่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอ แสง และเสียงที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถรับชมทิวทัศน์ของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในมุมกว้างได้ด้วย

 

ระเบียบการใช้ห้องประชุม

อัตราค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม

ตารางการใช้งานประจำเดือน

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข

02-613-3203-5 ต่อ 12

คุณวารุณี นุ่มสำรวย

02-613-3203-5 ต่อ 16