Loading...

ผู้บริหาร

                      
รองศาสตราจารย์ โรจน์  คุณเอนก  
        ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

                       
              อาจารย์เชษฐา พลายชุม
              รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ฝ่ายบริหาร


 
 
นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์   
เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา
โทร. 02 613-3203 - 5 ต่อ 13
มือถือ 062 624 8658
อีเมล nathya.mitmoolpituk@gmail.com

คณะกรรมการประจำสถาบัน

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก

ประธานกรรมการ

อาจารย์ เชษฐา พลายชุม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์

กรรมการ

อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ

กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย กาย

กรรมการ

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

กรรมการ

นายจักรชัย หิรัณยะวสิต

กรรมการ

นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์

เลขานุการ

นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสราพร หัตถากร

ผู้ช่วยเลขานุการ