Loading...

คณะผู้บริหาร

                      
รองศาสตราจารย์ โรจน์  คุณเอนก  
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

                       
อาจารย์เชษฐา พลายชุม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการนางจันทนี พึ่งเถื่อน
ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

คณะกรรมการประจำสถาบัน

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก

ประธานกรรมการ

อาจารย์ เชษฐา พลายชุม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์

กรรมการ

อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ

กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย กาย

กรรมการ

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

กรรมการ

นายจักรชัย หิรัณยะวสิต

กรรมการ

นางจันทนี พึ่งเถื่อน

เลขานุการ

นางสาวสราพร หัตถากร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสราพร หัตถากร

ผู้ช่วยเลขานุการ