Loading...

คณะผู้บริหาร

            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
ผู้อำนวยสถาบันไทยคดีศึกษา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บุญไทย
           รองผู้อำนวยสถาบันไทยคดีศึกษานางจันทนี พึ่งเถื่อน
ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

คณะกรรมการประจำสถาบัน

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์

กรรมการ

อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ

กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย กาย

กรรมการ

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

กรรมการ

นายจักรชัย หิรัณยะวสิต

กรรมการ

นางจันทนี พึ่งเถื่อน

เลขานุการ

นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสราพร หัตถากร

ผู้ช่วยเลขานุการ