Loading...

นักวิจัย

                                                       

     ดร.เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์          นางกัญญารินทร์ ไชยจันทร์          ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร                       ดร.อาสา คำภา
      นักวิจัยชำนาญการพิเศษ                    นักวิจัยชำนาญการ                      นักวิจัยชำนาญการ                      นักวิจัยขำนาญการ
       02 613 3203-5 ต่อ 27                  02 613 3203-5 ต่อ 30               02 613 3203-5 ต่อ 23                02 613 3203-5 ต่อ 24

                                                        

  นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว       นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ       นางสาวดวงรักษ์ จันทร์แตง             นายรัชพล  แย้มกลีบ
             นักวิจัยชำนาญการ                       นักวิจัยชำนาญการ                       นักวิจัยชำนาญการ                        นักวิจัยปฏิบัติการ
         02 613 3203-5 ต่อ 29                 02 613 3203-5 ต่อ 24                 02 613 3203-5 ต่อ 26                02 613 3203-5 ต่อ 25

สำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

                                                                                               
                                                                                            นางจันทนี พึ่งเถื่อน
                                                                                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                                             รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา
                                                                                                  02 613 3203-5 ต่อ 13

งานส่งเสริมการวิจัย

                                                                                              

                                                                                         นางสาวบุณยนุช นาคะ
                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
                                                                รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย
                                                                                               02 613 3203-5 ต่อ 21

 

                                                                                                                    
                               นางสาวพิชญา คุ้มแคว้น                                                                          นายวรานนท์ จงพูนผล  
                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                                     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
                                      02 613 3203-5 ต่อ 20                                                                            02 613 3203-5 ต่อ 33

งานบริการวิชาการ

                                                                                                                                                                     

                                                                                  นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ 
                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
                                                                รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ
                                                                                               02 613 3203-5 ต่อ 22

 

                                                                                               
                       นายธนสาร จูจันทร์                                                 นายธนะปิติ  ธิป๋า                              ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์ 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
                  02 613 3203-5 ต่อ 31                                    02 613 3203-5 ต่อ 31                                   02 613 3203-5 ต่อ 19

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                                
                                          นางสาวดาวเรือง  แนวทอง                                                    นางสาวฐานิตา  บุญนำ  
                                     นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                               02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802                                    02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802

งานบริหารและธุรการ

                                                                                                   
                                                                                      นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
                                                                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
                                                                              หัวหน้างานบริหารและธุรการ
                                                                                                02 613 3203-5 ต่อ 12

                                                                                                                          
                      นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี                                         นายประสาน เผือกหอม                          นางสาวภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา  
                นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ                    ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน                 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                      02 613 3203-5 ต่อ 18                                    02 613 3203-5 ต่อ 17                                   02 613 3203-5 ต่อ 15              

                                                                                                             

                                                นางสาวธีราพร อ่ำทิม                                         นางสาวสราพร หัตถากรณ์                     
                                              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                                                        02 613 3203-5 ต่อ 15                                         02 613 3203-5 ต่อ 14                                   

                                                                                    
                                                    นางสาววารุณี นุ่มสำรวย                                     นายปรีชาญ เงินกระโทก
                                           พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได้)      ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (พนักงานเงินรายได้)
                                                     02 613 3203-5 ต่อ 16                                         02 613 3203-5 ต่อ 32