Loading...

นักวิจัย

                                                                  

     ดร.เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์          นางกัญญารินทร์ ไชยจันทร์          ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร                       ดร.อาสา คำภา

      นักวิจัยชำนาญการพิเศษ                    นักวิจัยชำนาญการ                      นักวิจัยชำนาญการ                      นักวิจัยขำนาญการ

         02 613 3203-5 ต่อ 27                  02 613 3203-5 ต่อ 30               02 613 3203-5 ต่อ 23                02 613 3203-5 ต่อ 24

 

 

                                                                 

  นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว       นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ       นางสาวดวงรักษ์ จันทร์แตง          นายรัชพล  แย้มกลีบ

             นักวิจัยชำนาญการ                       นักวิจัยชำนาญการ                       นักวิจัยชำนาญการ                     นักวิจัยปฏิบัติการ

          02 613 3203-5 ต่อ 29                 02 613 3203-5 ต่อ 24                 02 613 3203-5 ต่อ 26             02 613 3203-5 ต่อ 25

สำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

                                                                                               
                                                                                            นางจันทนี พึ่งเถื่อน
                                                                                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                                                             เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

                                                                                                 02 613 3203-5 ต่อ 13

งานส่งเสริมการวิจัย

                                                                                                  

                                                                                         นางสาวบุณยนุช นาคะ
                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
                                                                รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย

                                                                                                 02 613 3203-5 ต่อ 21

 

                                                                                                                    
                               นางสาวพิชญา คุ้มแคว้น                                                                          นายวรานนท์ จงพูนผล  
                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                                     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                                      02 613 3203-5 ต่อ 20                                                                              02 613 3203-5 ต่อ 33

งานบริการวิชาการ

                                                                                                                                                                     

                                                                                  นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ 
                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
                                                                รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ

                                                                                                02 613 3203-5 ต่อ 22

 

                                                                                               
                       นายธนสาร จูจันทร์                                                 นายธนะปิติ  ธิป๋า                              ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์ 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

                    02 613 3203-5 ต่อ 31                                    02 613 3203-5 ต่อ 31                                   02 613 3203-5 ต่อ 19

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                                       

                                นางสาวดาวเรือง  แนวทอง                                                   นางสาวฐานิตา  บุญนำ  
                                    นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                              02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802                                     02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802

งานบริหารและธุรการ

                                                                                                   

                                                                                       นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
                                                                                หัวหน้างานบริหารและธุรการ

                                                                                                  02 613 3203-5 ต่อ 12

                                                                                                                          
                      นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี                                         นายประสาน เผือกหอม                           นางสาวภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา  
                         บุคลากรชำนาญการ                              ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน                 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     

                       02 613 3203-5 ต่อ 18                                    02 613 3203-5 ต่อ 17                                   02 613 3203-5 ต่อ 15              

                                                                                                             

                                                นางสาวธีราพร อ่ำทิม                                         นางสาวสราพร หัตถากรณ์                     
                                              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 

                                                       02 613 3203-5 ต่อ 15                                         02 613 3203-5 ต่อ 14                                   

                                                                                    
                                                    นางสาววารุณี นุ่มสำรวย                                     นายปรีชาญ เงินกระโทก
                                           พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได้)      ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (พนักงานเงินรายได้)

                                                     02 613 3203-5 ต่อ 16                                         02 613 3203-5 ต่อ 32