Loading...

นักวิจัย

                                           

         นางสาวเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์                       นางกัญญารินทร์ ไชยจันทร์

                นักวิจัยชำนาญการพิเศษ                                      นักวิจัยชำนาญการ

                                             

             ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร                                   นายอาสา คำภา

                    นักวิจัยปฏิบัติการ                                           นักวิจัยปฏิบัติการ

                                              

           นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว                      นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ

                     นักวิจัยปฏิบัติการ                                         นักวิจัยปฏิบัติการ

 

                  

             นางสาวดวงรักษ์ จันทร์แตง                         นายรัชพล  แย้มกลีบ

                      นักวิจัยปฏิบัติการ                                       นักวิจัยปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่ายงาน

                                                   
                                            นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์
                                              นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                       เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

 

                                          

     นางจันทนี พึ่งเถื่อน                นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ            นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ   หัวหน้างานบริหารและธุรการ

งานส่งเสริมการวิจัย

                                                       
                      นางสาวบุณยนุช นาคะ                     นายวรานนท์ จงพูนผล  
                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริการวิชาการ

                                               
            นายธนสาร จูจันทร์                   นายธนะปิติ  ธิป๋า          ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์ 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

                                                              
                    นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี                                 นายประสาน เผือกหอม
                         บุคลากรชำนาญการ                                   ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

                                                   
               นางสาวภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา                           นางสาวธีราพร  อ่ำทิม
                   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

                    
                  นางสาวสราพร หัตถากรณ์ 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                       
                   นางสาววารุณี นุ่มสำรวย                                  นายปรีชาญ เงินกระโทก
                           พนักงานสถานที่                                          ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
                         (พนักงานเงินรายได้)                                            (พนักงานเงินรายได้)