Loading...

นักวิจัย

                                                                  

    ดร.เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์          นางกัญญารินทร์ ไชยจันทร์          ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร                        ดร.อาสา คำภา

       นักวิจัยชำนาญการพิเศษ                   นักวิจัยชำนาญการ                      นักวิจัยชำนาญการ                       นักวิจัยขำนาญการ

         02 613 3203-5 ต่อ 27                  02 613 3203-5 ต่อ 30               02 613 3203-5 ต่อ 23                 02 613 3203-5 ต่อ 24

 

 

                                                                 

  นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว      นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ      นางสาวดวงรักษ์ จันทร์แตง          นายรัชพล  แย้มกลีบ

             นักวิจัยชำนาญการ                        นักวิจัยปฏิบัติการ                         นักวิจัยปฏิบัติการ                      นักวิจัยปฏิบัติการ

         02 613 3203-5 ต่อ 29                 02 613 3203-5 ต่อ 24                 02 613 3203-5 ต่อ 26             02 613 3203-5 ต่อ 25

สำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

                                                                                               
                                                                                            นางจันทนี พึ่งเถื่อน
                                                                                        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                      ผู้รักษาการในตำแหน่งเเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา และหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย

                                                                                               02 613 3203-5 ต่อ 33

งานส่งเสริมการวิจัย

                                                                                                      

                                                                                                                นางสาวบุณยนุช นาคะ 

                                                                                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

                                                                              รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย

                                                                                                     02 613 3203-5 ต่อ 21   

 

                                                                                                                              
                                 นางสาวพิชญา คุ้มแคว้น                                                                                 นายวรานนท์ จงพูนผล  
                                    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                                             นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                                                                                                                                                                   02 613 3203-5 ต่อ 20

งานบริการวิชาการ

                                                                                                     

                                                                                         นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ  

                                                                                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ   

                                                                              รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ 

                                                                                                   02 613 3203-5 ต่อ 22

 

                                                                                                   
                       นายธนสาร จูจันทร์                                                   นายธนะปิติ  ธิป๋า                              ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์ 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

                     02 613 3203-5 ต่อ 31                                     02 613 3203-5 ต่อ 31                                   02 613 3203-5 ต่อ 19

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                                                  

                                                   นางสาวดาวเรือง  แนวทอง                                              นางสาวฐานิตา  บุญนำ

                                                           นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ                                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                                                     02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802                                   02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802  

งานบริหารและธุรการ

                                                                                                   

                                                                                          นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข

                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

                                                                                             หัวหน้างานบริหารและธุรการ

                                                                                                  02 613 3203-5 ต่อ 12

                                                                      
       นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี                    นายประสาน เผือกหอม          นางสาวภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา        นางสาวธีราพร  อ่ำทิม
        บุคลากรชำนาญการ           ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

         02 613 3203-5 ต่อ 18               02 613 3203-5 ต่อ 17                   02 613 3203-5 ต่อ 15                02 613 3203-5 ต่อ 15

                                                                                 
                             นางสาวสราพร หัตถากรณ์                     นางสาววารุณี นุ่มสำรวย                       นายปรีชาญ เงินกระโทก
                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ               พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได้)             ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (พนักงานเงินรายได้)

                                  02 613 3203-5 ต่อ 14                          02 613 3203-5 ต่อ 16                            02 613 3203-5 ต่อ 32