Loading...

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุและสิ่งของที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่อดีตและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ

 

 

                                      

ที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ : 02-564-4444-59 ต่อ 4801,4802
E-mail : archives.tu1991@gmail.com

website : http://www.arc.tu.ac.th

เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ปิดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์