Loading...

โครงการบริการวิชาการ (แบบมีค่าใช้จ่าย)

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนทาง Google Form งานประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติ

เรื่อง โขน: คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒