Loading...

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

       มีที่มาจากการที่นักวิจัยของสถาบันฯ ศึกษาวิจัยจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคม และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมนนาวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

กิจกรรมที่จัดในปี พ.ศ. 2561

20 มกราคม

พิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “ลายสัก อักขระ เลข ยันต์

ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

21 มกราคม – 30 เมษายน

นิทรรศการทางวิชาการ “ลายสัก อักขระ เลข ยันต์

ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

20 กุมภาพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และการให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (กลุ่มที่ 1) 

ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช

 

 

27 กุมภาพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และการให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (กลุ่มที่ 2)

ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3


 

17 เมษายน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช

ผู้บรรยาย : ผศ.ศรา สุขียศ, รศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, เมธี จารุมณีโรจน์


ภาพโครงการฝึกอบรมฯ

23 – 24 พฤษภาคม

งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 
พิธีเปิดการสัมมนา การบรรยายพิเศษ ปาฐกถานำ และปัจฉิมกถา

สัมมนาหัวข้อย่อย (วันที่ 24 พฤษภาคม)

การแสดงโขนยามาซาดอว์ (Yama Zatdaw) (วันที่ 24 พฤษภาคม)

นำคณะฯ เข้าชมนิทรรศการจำลองจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาเต็งดอจี (วันที่ 23 พฤษภาคม)

30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน

นิทรรศการจำลองจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาเต็งดอจี เมืองสะกาย ประเทศเมียนมา

ณ พื้นที่จัดแสดงชั่วคราว เวทีหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

24 สิงหาคม

โครงการ “สยามพัสตร์” เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของการแต่งกาย “อย่างไทย”

ณ เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ภาพจากโครงการ

5 ตุลาคม

โครงการบริการวิชาการ “สยามพัสตร์” เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของการแต่งกายอย่างไทย (ครั้งที่ 2)

ณ เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพจากโครงการ

 29 ตุลาคม

โครงการอบรมสู่การปฏิบัติ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับไทยและสาธิตการแต่งกายแบบไทย” แก่คณะอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จำนวน 5 ท่าน และคณะนักศึกษาที่เรียนในวิชา ญ 488 (การแปลแบบล่าม) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพจากโครงการ