Loading...

ผู้บริหาร

    อาจารย์ ดร.อนุชา  ทีรคานนท์   
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

      อาจารย์เชษฐา  พลายชุม   
รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

    นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์   
เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

คณะกรรมการประจำสถาบัน

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ เชษฐา พลายชุม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นิพัทธ์ จิตรประสงค์

กรรมการ

อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ

กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย กาย

กรรมการ

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

กรรมการ

นายจักรชัย หิรัณยะวสิต

กรรมการ

นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์

เลขานุการ

นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสราพร หัตถากร

ผู้ช่วยเลขานุการ