Loading...

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

       มีที่มาจากการที่นักวิจัยของสถาบันฯ ศึกษาวิจัยจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคม และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมนนาวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

กิจกรรมที่จัดในปี พ.ศ. 2561

วันที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

วิทยากร

20 มกราคม
พิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ 
ลายสัก อักขระ เลข ยันต์
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

21 มกราคม – 
30 เมษายน
นิทรรศการทางวิชาการ 
ลายสัก อักขระ เลข ยันต์
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

20 กุมภาพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และ
การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
แก่ผู้บริหารและบุคลากร
ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (กลุ่มที่ 1)
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช
พิริยะ โพคี และคณะ
27 กุมภาพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และ
การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
แก่ผู้บริหารและบุคลากร
ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (กลุ่มที่ 2)
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร
พิริยะ โพคี และคณะ
17 เมษายน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ของสำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แก่ผู้บริหารและบุคลากร
ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช
ผศ.ศรา สุขียศ, 
รศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข,
เมธี จารุมณีโรจน์,
ศักดิ์ชัย กาย
23 – 24 
พฤษภาคม
งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส
"ครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย-เมียนมา"
หอประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

 

30 พฤษภาคม 
– 7 มิถุนายน
นิทรรศการจำลองจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดมหาเต็งดอจี เมืองสะกาย
ประเทศเมียนมา
พื้นที่จัดแสดงชั่วคราว
เวทีหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

24 สิงหาคม
โครงการ “สยามพัสตร์” เรียนรู้เรื่อง
วิวัฒนาการของการแต่งกาย “อย่างไทย”
(ครั้งที่ 1)
เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 
อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
5 ตุลาคม
โครงการบริการวิชาการ “สยามพัสตร์
เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของการแต่งกาย
อย่างไทย (ครั้งที่ 2)
เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
29 ตุลาคม
โครงการอบรมสู่การปฏิบัติ เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับไทยและ
สาธิตการแต่งกายแบบไทย” 
แก่คณะอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
และคณะนักศึกษา ที่เรียนในวิชา ญ 488
(การแปลแบบล่าม) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, 
อาสา คำภา,
ศุภารมย์ ประสาทแก้ว

กิจกรรมที่จัดในปี พ.ศ. 2562

งานเสวนาวิชาการ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการบริการวิชาการ “เรียนรู้วิถีริมน้ำชาวนนท์ คนปลายบาง”

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน

ณ แหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วัดศรีเรืองบุญ, ศาลเจ้าแม่ทับทิม และบ้านโบราณ ๑๐๐ ปี ริมคลองบางราวนก

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 มิถุนายน

ณ ห้องรามบุตรี ชั้น 7 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

การส่งมอบทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดพระรูป การเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป และการถวายเทียนพรรษาแก่วัดพระรูป

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม

ณ วัดพระรูป อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานเสวนาวิชาการ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก ในสมัยรัตนโกสินทร์" (ครั้งที่ ๒)

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช, พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ตำหนักวาสุกรีและและพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ หกรอบ ร.๙ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติ เรื่อง "โขน: คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ"

วันพฤหัสบดีที่ 29 - ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์