Loading...

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

       มีที่มาจากการที่นักวิจัยของสถาบันฯ ศึกษาวิจัยจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคม และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมนนาวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

กิจกรรมที่จัดในปี พ.ศ. 2561

นิทรรศการทางวิชาการ "ลายสัก อักขระ เลข ยันต์"

วันที่ดำเนินงาน 20 มกราคม (พิธีเปิด) 21 มกราคม - 30 เมษายน

สถานที่ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์และการให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

วิทยากร พิริยะ โพคี และคณะ

วันที่ดำเนินงาน 20 กุมภาพันธ์ (กลุ่มที่ 1)

สถานที่ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช

วันที่ดำเนินงาน 27 กุมภาพันธ์ (กลุ่มที่ 2)

สถานที่ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

วิทยากร ผศ.ดร.ศรา สุขียศ, รศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, เมธี จารุมณีโรจน์, ศักดิ์ชัย กาย

วันที่ดำเนินงาน 17 เมษายน

สถานที่ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช

 

งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา"

วันที่ดำเนินงาน 23 - 24 พฤษภาคม

สถานที่ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

นิทรรศการจำลองจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาเตงดอจี เมืองสะกาย ประเทศเมียนมา

วันที่ดำเนินงาน 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน

สถานที่ พื้นที่จัดแสดงชั่วคราว เวทีหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

โครงการ "สยามพัสตร์" เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของการแต่งกาย "อย่างไทย"

วิทยากร อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์

วันที่ดำเนินงาน 24 สิงหาคม (ครั้งที่ 1) 5 ตุลาคม (ครั้งที่ 2)

สถานที่ เรือนไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

โครงการอบรมสู่การปฏิบัติ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับไทยและสาธิตการแต่งกายแบบไทย"

แก่คณะอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น และคณะนักศึกษาที่เรียนวิชา ญ 488 การแปลแบบล่าม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยากร ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, อาสา คำภา, ศุภารมย์ ประสาทแก้ว

วันที่ดำเนินงาน 29 ตุลาคม

สถานที่ เรือนไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมที่จัดในปี พ.ศ. 2562

งานเสวนาวิชาการ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

วันที่ดำเนินงาน 12 พฤษภาคม 

สถานที่ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการบริการวิชาการ “เรียนรู้วิถีริมน้ำชาวนนท์ คนปลายบาง

วันที่ดำเนินงาน 14 มิถุนายน

สถานที่ แหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วัดศรีเรืองบุญ, ศาลเจ้าแม่ทับทิม และบ้านโบราณ ๑๐๐ ปี ริมคลองบางราวนก

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ดำเนินงาน 17 - 18 มิถุนายน

สถานที่ ห้องรามบุตรี ชั้น 7 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

การส่งมอบทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดพระรูป การเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป และการถวายเทียนพรรษาแก่วัดพระรูป

วันที่ดำเนินงาน  11 กรกฎาคม

สถานที่ วัดพระรูป อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานเสวนาวิชาการ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก ในสมัยรัตนโกสินทร์" (ครั้งที่ ๒)

วันที่ดำเนินงาน 20 กรกฎาคม

สถานที่ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันที่ดำเนินงาน 22 สิงหาคม

สถานที่ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช, พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ตำหนักวาสุกรีและและพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ หกรอบ ร.๙ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติ เรื่อง "โขน: คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ"

วันที่ดำเนินงาน 29 - 30 สิงหาคม

สถานที่ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการ

   จิตรกรรมไทยในพม่า ณ "อุโบสถมหาเต็งดอจี" และ "เจติยวิหารจอกตอจี"

 

   ชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ (การก้าวเดินของ)ท่าเตียน (ลมหายใจของ)นางเลิ้ง 

 

   ตลาดเมืองจีน (china town) ในเกาะรัตนโกสินทร์

 

   ไทยคดีสัญจร : เยือนถิ่นไทย-มอญ ราชบุรี

 

   เบื้องหน้า-เบื้องหลัง งานพิพิธภัณฑ์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ

 

   ประวัติศาสตร์บนพื้นที่ วังหน้า - ธรรมศาสตร์

 

   พระคัมภีร์และไตรปิฎกเนื่องในพุทธศาสนา กับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง

 

   เยือนพิพิธภัณฑ์ (Educational Tourism in Museun)

 

   รวมบทความวิชาการ : 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-เมียนมา

 

  วัดพระรูปเมืองสุพรรณ: รวมข้อเขียนว่าด้วย เรื่องเล่า คน ข้าวของ จากพิพิธภัณฑ์วัดสู่แหล่งเรียนรู้