Loading...

งานวิจัย

            

      โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ผลงานที่ปรากฏจึงเป็นไปตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล สำหรับในปัจจุบันเป็นการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งสามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายชื่องานวิจัย (มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น)

พ.ศ. 2515 - 2530

พ.ศ. 2531 - 2540

พ.ศ. 2541 - 2550

พ.ศ. 2551 - 2560

การประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา

            

      สถาบันไทยคดีศึกษา ในฐานะสถาบันวิจัยทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านไทยศึกษา (Thai Studies) ที่ครอบคลุมหลายมิติ เช่น ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยกำหนดประเด็นวิจัยหลักให้นักวิจัยของสถาบันฯ ทำการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องที่ตนสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ แล้วดำเนินการตามกระบวนการของการทำวิจัยจนได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

       การประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักวิจัยประจำสถาบันไทยคดีศึกษา ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการสู่สาธารณะ

       2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ที่สืบเนื่องมาจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิจัยประจำสถาบันไทยคดีศึกษาสู่สาธารณชน

       3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาความเป็นไทย

รายชื่อการประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา

ครั้งที่ 1 พระเจ้าอยู่หัวกับสารทางวัฒนธรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2556

โครงการ หนังสือ

ครั้งที่ 2  ท้องถิ่นนิยม : ท้องถิ่นในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

วันที่ 19 ธันวาคม 2557

โครงการ  หนังสือ

ครั้งที่ 3 สัญญัติในวัฒนธรรมร่วมสมัย : ประเพณี ศิลปะ ศาสนา และการเมือง

วันที่  23 ธันวาคม 2558

โครงการ  หนังสือ

ครั้งที่ 4 “พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ กับประโยชน์สุขของคนไทย : อภิปรายความผ่านพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริ”

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

โครงการ  หนังสือ