Loading...

ข้อมูลเบื้องต้น

     “วารสารไทยคดีศึกษา” (The Journal of the Thai Khadi Research Institute) เป็นวารสารวิชาการของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ โดยตีพิมพ์ราย 6 เดือน ตามปีปฏิทิน คือ มกราคม - มิถุนายน กับ กรกฎาคม – ธันวาคม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการดำเนินการตามคำแนะนำของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

     บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ความเป็นมา

จุลสารไทยคดี (พ.ศ. 2523 - 2524)

 

       เนื้อหาเป็นการจัดทำบทความรายงานข่าวความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ข่าวของสถาบัน บทความวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำคือ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีของบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆที่มีต่อกิจกรรม และการดำเนินงานของสถาบันฯ 

2. เพื่อช่วยประสานงานทั้งระหว่างหน่วยงานในสถาบันฯเอง และระหว่างหน่วยงานอื่นๆกับสถาบันฯ ในด้านบริหารและวิชาการ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยแก่บุคคลทั่วไป


จุลสารไทยคดี (แสดงเฉพาะหน้าปกเท่านั้น)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2523)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2523)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2523)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2524)

 

จดหมายข่าวไทยคดีศึกษา (พ.ศ. 2525 – 2526)

 

     เป็นเอกสารโรเนียวเย็บเล่ม มีความหนาไม่มากนัก ส่วนเล่มที่ 5 มีการพัฒนาเป็นรูปเล่มให้หนาขึ้น อีกทั้งยังเริ่มนำรูปภาพมาประกอบในเนื้อหา เนื้อหาเป็นการแนะนำศูนย์สนเทศไทยคดีศึกษา รายงานกิจกรรมของสถาบัน ข่าวของสถาบัน แนะนำหนังสือ รายงานสัมมนา บทความ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำ คือ

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา และศูนย์สนเทศไทยคดีศึกษา

2. เพื่อให้จดหมายข่าวนี้มีคุณค่าเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทางด้านไทยศึกษา

ทั้งนี้ การจัดทำจุลสารของสถาบันฯ ทั้งสองรูปแบบ ยึดหลักสำคัญ 2 ประการ คือ

1. เป็นการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ซ้ำซ้อนกับวารสารวิชาการ โดยบทความที่ตีพิมพ์ในจุลสารไทยคดีศึกษาเป็นเพียงข้อคิด ข้อเขียนเชิงนำร่องทางความคิด และ/หรือบทความแปลที่มีการเปิดประเด็นการศึกษาใหม่ๆขึ้น

2. เป็นการนำเสนอสาระสำคัญในรูปของข้อสนเทศด้านไทยคดีศึกษา อันเป็นรูปแบบของการบริการทางวิชาการอันหนึ่ง


จดหมายข่าวไทยคดีศึกษา (แสดงเฉพาะหน้าปกเท่านั้น)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2525)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2526)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2526)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (สิงหาคม 2526)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 – 6 (ธันวาคม 2526)

 

จุลสารไทยคดีศึกษา (พ.ศ. 2527 – 2546)

 

 

     ในปีงบประมาณ 2527 สถาบันไทยคดีศึกษา ได้ยกระดับสิ่งพิมพ์ประจำสถาบันฯ จากจดหมายข่าวไทยคดีศึกษาให้เป็น "จุลสารไทยคดีศึกษา" โดยเพิ่มเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้จุลสารมีคุณภาพดีขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ขนาดรูปเล่มในการจัดทำจะขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คณะกรรมการ และงบประมาณในการจัดทำ เนื้อหาของจุลสารมีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จึงมีกำหนดเผยแพร่เป็นประจำทุกราย 3 เดือนจนถึงเล่มสุดท้าย คือปีที่ 19 ฉบับที่ 3-4 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2546) เนื่องด้วยผู้อำนวยการสถาบันในขณะนั้นเห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสิ่งพิมพ์เพื่อให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น จึงสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์วารสารไทยคดีศึกษาแทนจุลสารไทยคดีศึกษาสืบต่อมา

วัตถุประสงค์

     เพื่อเผยแพร่ข่าว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของสถาบันไทยคดีศึกษา ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเพื่อการวิจัยไทยคดีศึกษา กระตุ้นข้าราชการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้สนใจการทำวิจัยในเชิงไทยคดีศึกษา เผยแพร่ความรู้และแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการวิจัย บทความ แนะนำหนังสือ และความเคลื่อนไหวทางวิชาการ แนะนำเผยแพร่เอกสารวิชาการและผลงานวิจัยต่างๆที่สถาบันไทยคดีศึกษาจัดพิมพ์จำหน่าย

จุลสารไทยคดีศึกษา (แสดงเฉพาะหน้าปกเท่านั้น)

หน้าปกแบบที่หนึ่ง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2527)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2527)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 - 4 (ตุลาคม 2527)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2528)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 - 3 (สิงหาคม 2528)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2528)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2529)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2529)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2530)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2531)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2532)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2533)

หน้าปกแบบที่สอง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2533)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2533)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2533)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2534)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (เมษายน 2534)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2534)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2534)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2534)

ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2534)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 - 5 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2535)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน 2535)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2535 – มกราคม 2536)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2536)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2536 – มกราคม 2537)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2537)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2537)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2537)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2537 – มกราคม 2538)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2538)

ฉบับพิเศษ (อาลัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2538)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2538 – มกราคม 2539)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2539)

หน้าปกแบบที่สาม

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2539)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2539)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2539 – มกราคม 2540)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2540)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2540)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2540)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2540 – มกราคม 2541)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2541)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2541)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2541)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2541 – มกราคม 2542)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2542)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2542)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2542)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2542 – มกราคม 2543)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2543)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2543)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543 – มกราคม 2544)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2544)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2544)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2544)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2544 – มกราคม 2545)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2545)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2545)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2545)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2545 – มกราคม 2546)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 – 4 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2546)

 

วารสารไทยคดีศึกษา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)

     เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ 2546 และฉบับที่สองในเดือนเมษายนของปีถัดไป ตามปีงบประมาณแผ่นดิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนมาตีพิมพ์ตามปีปฏิทิน คือ มกราคม - มิถุนายน กับ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (เล่มที่ 25) เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการดำเนินการตามคำแนะนำของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ปัจจุบันเนื้อหาของวารสารไทยคดีศึกษา แบ่งออกเป็น

    1. บทบรรณาธิการ

    2. บทความวิจัย - วิชาการ

    3. แนะนำหนังสือ

    4. วิจารณ์หนังสือ

    5. กิจกรรมทางวิชาการ – ศิลปะและวัฒนธรรม

หน้าปกวารสารไทยคดีศึกษา

    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                   ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                     ปีที่ 2 ฉบับที่ 1                      ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

                                       

    ปีที่ 3  ฉบับที่ 1                  ปีที่ 3  ฉบับที่ 2                   ปีที่ 4  ฉบับที่ 1                   ปีที่ 4  ฉบับที่ 2

                                           

   ปีที่ 5  ฉบับที่ 1                  ปีที่ 5  ฉบับที่ 2                    ปีที่ 6  ฉบับที่ 1                    ปีที่ 6  ฉบับที่ 2

                                           

    ปีที่ 7  ฉบับที่ 1                  ปีที่ 7  ฉบับที่ 2                   ปีที่ 8  ฉบับที่ 1                    ปีที่ 8  ฉบับที่ 2

                                           

    ปีที่ 9  ฉบับที่ 1                 ปีที่ 9  ฉบับที่ 2                  ปีที่ 10  ฉบับที่ 1                   ปีที่ 10  ฉบับที่ 2

                                           

 

   ปีที่ 11  ฉบับที่ 1                 ปีที่ 11  ฉบับที่ 2                  ปีที่ 12  ฉบับที่ 1                    ปีที่ 12  ฉบับที่ 2

                                             

  ปีที่ 13  ฉบับที่ 1                 ปีที่ 13  ฉบับที่ 2                  ปีที่ 14  ฉบับที่ 1                     ปีที่ 14  ฉบับที่ 2

                                              

  ปีที่ 15  ฉบับที่ 1                 ปีที่ 15  ฉบับที่ 2                 ปีที่ 16  ฉบับที่ 1                      ปีที่ 16  ฉบับที่ 2

                                              

 ปีที่ 17  ฉบับที่ 1                  ปีที่ 17  ฉบับที่ 2                  ปีที่ 18  ฉบับที่ 1                   ปีที่ 18  ฉบับที่ 2

                                               

 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1                    ปีที่ 19 ฉบับที่ 2                  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1                    ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

                                                

 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1                      ปีที่ 21 ฉบับที่ 2                     ปีที่ 22 ฉบับที่ 1                    ปีที่ 22 ฉบับที่ 2

 

ติดต่อวารสารไทยคดีศึกษา

ผู้ประสานงาน

นายวรานนท์  จงพูนผล

โทรศัพท์ 02 613 3203 - 5 ต่อ 33

นางสาวพิชญา คุ้มแคว้น

โทรศัพท์ 02 613 3203 - 5 ต่อ 20

 

 

ติดต่อ/สอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวารสารไทยคดีศึกษา

อีเมล tkri.tu@gmail.com

วารสารไทยคดีศึกษาฉบับออนไลน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)

 

 

ช่องทางการเผยแพร่วารสารไทยคดีศึกษา และความเคลื่อนไหวในแวดวงวารสารวิชาการในประเทศไทย

เฟซบุ้กวารสารไทยคดีศึกษา

เฟซบุ้กเครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เฟซบุ้กศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)