Loading...
วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

     โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

       มีที่มาจากนักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

       เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

        เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันไทยคดีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ประชาสัมพันธ์

Activities
ขยายเวลาการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (KHON: the Intangible Cultural Heritage of Humanity National Conference and International Seminar) โดยขยายเวลาเปิดรับบทความจากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นี้

รายละเอียดการส่งบทความ
Activities
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก" ครั้งที่ ๒

สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก" ครั้งที่ ๒  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และชมนิทรรศการ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รายละเอียดและกำหนดการ
บอร์ดเผยแพร่โครงการสำรวจและจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

สถาบันไทยคดีศึกษา โดยงานบริการวิชาการ จัดแสดงบอร์ดความรู้เพื่อเผยแพร่ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดพระรูป ทั้งในมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ตลอดจนด้านการสำรวจทางโบราณคดีเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป แก่คณาจารย์ นักศึกษา ประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดแสดงที่โถงด้านหน้าประตูทางเข้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2562

ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

กิจกรรมของสถาบัน

คณะบุคลากรสถาบันไทยคดีศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พร้อมถวายเทียนพรรษาแก่วัดพระรูป

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ณ วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันไทยคดีศึกษา ได้ดำเนินการส่งมอบบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุ ซึ่งทางคณะนักวิจัยได้รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทางวัดพระรูปได้เก็บรักษาไว้ โดย รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ถวายแด่พระครูสังฆรักษ์ วุฒิพันธุ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดพระรูป จากนั้นคณะฯ เข้าชมความก้าวหน้าของโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดงฯ และยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาซึ่งทางสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคปัจจัยและหล่อเทียนขึ้นเพื่อถวายแด่พระภิกษุตามวัดต่าง ๆ 

ชมภาพกิจกรรม
ไทยคดีจัดโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องรามบุตรี ชั้น 7 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.โรจน์ คุณเอนก (ผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา) อาจารย์ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา รศ.แอนนา จุมพลเสถียร และผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 

ชมภาพบรรยากาศ
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

เล่มนี้ประกอบด้วยบทความที่มีสารัตถะมุ่งเน้นไปทางด้านการเมืองในสังคมไทยผ่านแง่มุมต่าง ๆ หลากหลาย ได้แก่ วรรณกรรมลิลิตพระลอ นาฏกรรมฟ้อนม่านมุยเซียงตา ชุมชนอโศก การจัดการซากศพ และสินค้าสัตว์ป่า สารัตถะเหล่านี้ดูเผิน ๆ แล้วเหมือนว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นเรื่องที่ไกลผู้คนในปัจจุบัน หากแต่เมื่อพิจารณาในความเป็นจริงแล้วสารัตถะเหล่านี้ยังคงสามารถนำมาใช้เตือนสติผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์สังคม แก้ไขปัญหาสังคม และอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันฯ ประกอบด้วยผลงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

คลิกเพื่ออ่าน