Loading...
วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

     โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

       มีที่มาจากนักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

       เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

        เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันไทยคดีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ประชาสัมพันธ์

Activities
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "โขน: คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติ เรื่อง โขน: คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ในวันที่ ๒๙ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ตามภาพแรก

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
รายชื่อบทความที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง โขน

ประกาศรายชื่อบทความที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง โขน: คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีกำหนดนำเสนอในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีบูรพา และห้องบรรยาย สค. ๑๐๒ ชั้น ๑ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดและแผนที่ มธ ท่าพระจันทร์

กิจกรรมของสถาบัน

งานเสวนา "ราชพัสตราบรมราชาภิเษกฯ" ครั้งที่ ๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ ท่าพระจันทร์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ จัดเสวนาวิชาการ “ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” (ครั้งที่ ๒) โดย รศ.โรจน์ คุณเอนก ผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนาเกี่ยวกับเครื่องราชบรมภูษิตาภรณ์ พัสตราภรณ์ และผ้าที่เกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดย อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย และอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม
คณะบุคลากรสถาบันไทยคดีศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พร้อมถวายเทียนพรรษาแก่วัดพระรูป

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ณ วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันไทยคดีศึกษา ได้ดำเนินการส่งมอบบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุ ซึ่งทางคณะนักวิจัยได้รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทางวัดพระรูปได้เก็บรักษาไว้ โดย รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ถวายแด่พระครูสังฆรักษ์ วุฒิพันธุ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดพระรูป จากนั้นคณะฯ เข้าชมความก้าวหน้าของโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดงฯ และยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาซึ่งทางสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคปัจจัยและหล่อเทียนขึ้นเพื่อถวายแด่พระภิกษุตามวัดต่าง ๆ 

ชมภาพกิจกรรม
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

เล่มนี้ประกอบด้วยบทความที่มีสารัตถะมุ่งเน้นไปทางด้านการเมืองในสังคมไทยผ่านแง่มุมต่าง ๆ หลากหลาย ได้แก่ วรรณกรรมลิลิตพระลอ นาฏกรรมฟ้อนม่านมุยเซียงตา ชุมชนอโศก การจัดการซากศพ และสินค้าสัตว์ป่า สารัตถะเหล่านี้ดูเผิน ๆ แล้วเหมือนว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นเรื่องที่ไกลผู้คนในปัจจุบัน หากแต่เมื่อพิจารณาในความเป็นจริงแล้วสารัตถะเหล่านี้ยังคงสามารถนำมาใช้เตือนสติผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์สังคม แก้ไขปัญหาสังคม และอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันฯ ประกอบด้วยผลงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

คลิกเพื่ออ่าน