Loading...

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

     โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

       มีที่มาจากนักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

       เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

        เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันไทยคดีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

วิสัยทัศน์

 

สถาบันวิจัยชั้นนำ

ด้านการวิจัย

และบริการวิชาการ

ด้านไทยคดีศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม

เพื่อประชาชน

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

เกี่ยวกับสถาบันไทยคดีศึกษา

จุลสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 26 (มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566)
 
COVID19 STAY SAFE, STAY HEALTHY
"มธ. กับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19; โควิด เปลี่ยน (วิถี)"

ผลิตโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานบริการวิชาการ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านต่อ
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จพิพิธภัณฑ์ของชาวลำปางและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัดพระธาตุเสด็จ เป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดลำปาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ณ ทิศเบื้องเหนือของเมืองลำปาง ใน พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันไทยคดีศึกษา และศูนย์ลำปาง ได้เริ่มเข้าสำรวจพร้อมกับทำงานผ่านการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับวัดและชุมชน จนเกิดเป็น “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จพิพิธภัณฑ์ของชาวลำปางและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยนำเนื้อหาจากงานวิจัยของนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษามาบูรณาการให้เกิดเป็นนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์

เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้เปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และใน พ.ศ. 2564 นี้เอง สถาบันไทยคดีศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ” เพื่อปรับปรุงเนื้อหานิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วัดและปรับให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้องค์ความรู้นี้สามารถเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันฯ

อ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

“จิตรกรรมฝาผนัง” เป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะแสดงเรื่องหรือภาพที่มีอยู่จริง หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ หรือที่มีในนิยายนิทานแล้ว ภาพเขียนเหล่านี้ยังเป็นตำนานอันซื่อสัตย์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นจริงจากจารีตประเพณีและระเบียบแบบแผนที่มีอยู่ในอดีต อันเป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

บทความวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มองโลกในไทย มองไทยในโลก เล่ม 1

More Detail
บทความวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

บทความวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

การสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มองโลกในไทย มองไทยในโลก เล่ม 2

More Detail

รวมผลงานของสถาบัน

องค์ความรู้และการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

งานบริการวิชาการ สถาบันไทยคดีศึกษา จัดทำ E-Book องค์ความรู้และการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย ชุดที่ 1 เพื่อเผยแพร่ตามแผนยุทธศาสตร์
โดยมีเนื้อหา ทั้งหมด 10 เรื่องได้แก่

1.สัญลักษณ์และพุทธธรรมในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก
2.ความต้องการของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่
3.พระพุทธปฏิมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง: คติการสร้าง และรูปแบบศิลปะ
4.การสำรวจสถานะความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะพม่า – มอญ
5.พระมหากษัตริย์แห่งสังคม “เมืองน้ำ”: จาก คติจารีตถึงการควบคุมบริหารจัดการน้ำภายใต้บริบท “พระราชอำนาจนำ”
6.การศึกษาเอกสารนำเที่ยวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
7.“มหาเตงดอจี” ภาพจิตรกรรมสะท้อนศิลปะโยเดียในแผ่นดินพม่า:ทัศนะบางประการต่อสภาพปัญหาในปัจจุบันสู่แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต
8.มหาโพธิวิหารจำลองในไทยช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 26: การส่งผ่านรูปแบบทางศิลปกรรมจากอินเดียและการเคลื่อนคลายของความหมายเชิงสัญลักษณ์
9.เมื่อ “ไทย” คือห้องทำงานใหม่: ประสบการณ์และความรู้สึกจากนักวิจัยรุ่นใหม่ “สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ ที่เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก”
10.แนวทางในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย: ศึกษาและวิเคราะห์จากงานวิจัยในช่วงพ.ศ. 2545-2554 และกรณีตัวอย่างแห่งความสำเร็จ

หากท่านสนใจอ่านผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถติดต่อได้ที่งานบริการวิชาการ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 2613 3203-5 ต่อ 19, 33

คลิกเพื่ออ่าน
รายงานประจำปี ๒๕๖๔

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันฯ ประกอบด้วยผลงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

คลิกเพื่ออ่าน

คลังข้อมูลดิจิทัล เรื่อง “โขน”

เป็นการรวบรวมข้อมูลอาทิ การแสดงนาฏศิลป์ บทประพันธ์ วรรณศิลป์ ดนตรีประกอบ คีตศิลป์ งานช่างเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ หัวโขน งานหัตถศิลป์ ซึ่งมีทั้งประเภทลายลักษณ์อักษร และประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่าย ฟิล์ม (เนกาทีฟและภาพยนตร์) สไลด์ โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้ในวงกว้าง มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมในด้านการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือ “สืบสานจิตรกรรมไทยในพม่า”

หนังสือออกใหม่ของสถาบันไทยคดีศึกษา

“สืบสานจิตรกรรมไทยในพม่า” ณ อุโบสถมหาเตงดอจี และ เจติยวิหารจอกตอจี

เป็นหนังสือที่นำเสนอ “องค์ความรู้” จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างชาวโยเดียผู้ถูกกวาดต้อนมาจากกรุงศรีอยุธยาภายหลังการเสียกรุงครั้งที่ 2 โดยคณะนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรมไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและบริบทแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ ณ เมืองสะกาย และเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสำรวจ ค้นคว้า และบันทึกหลักฐานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสองแผ่นดินที่กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา ซึ่งคนไทยจำนวนมากไม่เคยทราบและสัมผัสกับความงดงามทางศิลปะที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้างและฝีมือไว้ในต่างแดน

หนังสือเล่มนี้เต็มเปี่ยมด้วยข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยในต่างแดนที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั้งสองชนชาติที่ปรากฏ ณ อุโบสถมหาเตงดอจี และเจติยวิหารจอกตอจี

จัดจำหน่ายในราคา เล่มละ 650 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 981-2-99781-4 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*สนใจติดต่อและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่กล่องข้อความ เพจสถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU)*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-613-3205 ต่อ  31 (ธนสาร)

ติดต่อเพจสถาบันไทยคดีศึกษา มธ.
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ของการก่อตั้งสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พันธกิจด้านการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ “ไทยศึกษา” ไปสู่ในระดับสากลผ่านบทบาทของวารสารไทยคดีศึกษาถือเป็นพันธกิจสำคัญเรื่อยมาและสามารถตอบโจทย์สาธารณะทางวิชาการ จนก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมโดยรวมหลากหลายประการ เช่นเดียวกับ วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 นี้ประกอบขึ้นจากองค์ความรู้ที่โดดเด่นทางด้าน “สหวิทยาการไทยศึกษา” ที่มุ่งเติมเต็มหน้าประวัติศาสตร์ ความรู้ และความคิดในศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ ที่ขาดหายไปหรือมีการแปรเปลี่ยนไปอย่างเป็นพลวัต

รายละเอียดเพิ่มเติม
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมและสภาพต่าง ๆ อย่างมีพลวัตบนพื้นฐานการตีความและศึกษาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป
“ศาสนา” ถือเป็นองค์ความรู้และความเชื่อของมนุษย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดกำเนิด การตั้งอยู่ และการสิ้นสุดของ “ปรากฏการณ์ทางสังคม” และ “สภาพ” ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีพลวัต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ศาสนายังคงเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสังสารวัฏที่ย่อมมีการเกิด แก่ เจ็บ และล้มตาย ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับมนุษย์ที่ต่างแสวงหาทางหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว
 
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย
1. “นัยความหมายของบุญในพระพุทธศาสนาและปรากฏการณ์ทางสังคม” เขียนโดย เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
2. “ปีขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7: ความสัมพันธ์กับการตีความภูตสังขยา ความเชื่อพระเวท และบริบทการเมือง” เขียนโดย นิพัทธ์ แย้มเดช จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และสมบัติ มั่งมีสุขศิริ
3. “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนสมัยโบราณในพื้นที่ระหว่างลุ่มแม่น้ำเลยถึงห้วยน้ำโมงช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 จากหลักฐานทางโบราณคดี” เขียนโดย กุลวดี สมัครไทย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และเวียงคำ ชวนอุดม
4. “จาก OTOP ถึง OTOP นวัตวิถี: นโยบายการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นฐาน?” เขียนโดย กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
5. “ป้าตสะลาจ: สัทพจน์ทางดนตรีในคัมภีร์ใบลานมอญ” เขียนโดย จรัญ กาญจนประดิษฐ์ จตุพร สีม่วง ธรณัส หินอ่อน วัศการก แก้วลอย และวนิดา พรหมบุตร
6. “การศึกษาเปรียบเทียบตำรับยาในตำรายาวัดใหม่พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กับตำรับยาในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง” เขียนโดย ภัครพล แสงเงิน
7. บทวิจารณ์หนังสือ “พระพุทธรูป พระพิมพ์ จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา” เขียนโดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ วิจารณ์โดย สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ฉบับเล่มสามารถติดต่อได้ที่ Facebook วารสารไทยคดีศึกษา และสามารถอ่านวารสารไทยคดีศึกษาฉบับออนไลน์ทั้งหมดได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal/index
---------------------------------------------
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสารไทยคดีศึกษา ติดต่อได้ที่
- Facebook : วารสารไทยคดีศึกษา Thai Khadi Journal
- Website : http://tkri.tu.ac.th/ (เลือกเมนู วารสารและสิ่งพิมพ์ > วารสารไทยคดีศึกษา)
- Email : tkri.tu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม