Loading...
วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

     โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

       มีที่มาจากนักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

       เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

        เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ประชาสัมพันธ์

Activities
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (KHON: the Intangible Cultural Heritage of Humanity National Conference and International Seminar) กำหนดจัดในวันที่ 29  -30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

รายละเอียดการส่งบทความ
บอร์ดเผยแพร่โครงการสำรวจและจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

สถาบันไทยคดีศึกษา โดยงานบริการวิชาการ จัดแสดงบอร์ดความรู้เพื่อเผยแพร่ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดพระรูป ทั้งในมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ตลอดจนด้านการสำรวจทางโบราณคดีเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป แก่คณาจารย์ นักศึกษา ประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดแสดงที่โถงด้านหน้าประตูทางเข้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2562

ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาคนใหม่

คณะบุคลากรสถาบันไทยคดีศึกษา ขอแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ “รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก” ที่เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษาภาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับ รศ.โรจน์ คุณเอนก ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

MoreDetail

กิจกรรมของสถาบัน

ไทยคดีจัดโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องรามบุตรี ชั้น 7 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.โรจน์ คุณเอนก (ผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา) อาจารย์ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา รศ.แอนนา จุมพลเสถียร และผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 

ชมภาพบรรยากาศ
งานเสวนา"ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ “ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเครื่องราชภูษิตาภรณ์ ฯลฯ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย โดย อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 

ชมภาพบรรยากาศ
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ประกอบด้วยบทความที่มีสารัตถะหลาก หลายมิติ โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และพุทธศาสนา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าบทความเหล่านี้ต่างก็มีมุมมองหรือกระบวนทัศน์ที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจ นั่นคือเป็นการศึกษาในเชิง “บูรณาการ” ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ จนทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ขนาดใหญ่ ที่มีความกว้างขวาง มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์สังคม แก้ไขปัญหาสังคม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียด
รายงานประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันฯ ประกอบด้วยผลงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

คลิกเพื่ออ่าน