Loading...

หมวด ก

 

ชื่อหนังสือ : กระบวนพยุหยาตราชลมารค

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : กระบวนพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรต เอกสารโบราณ และการทำพจนานุกรม ภาษาถิ่น-ภาษาไทยกลาง

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2526

 

ชื่อหนังสือ : ก้าวย่างตามเส้นทางที่ทรงทำ/ธรรม

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : เกิด แก่ เจ็บ ตาย วิถีไทในผืนผ้า

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, อนุชา ทีรคานนท์, เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

ปีที่เผยแพร่ : 2553

หมวด ข

 

ชื่อหนังสือ : ขบวนการฟื้นฟูภาษาความเชื่อและพิธีกรรมของไทยอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, ดำรงพล อินทร์จันทร์

ปีที่เผยแพร่ : 2546

 

ชื่อหนังสือ : ขบวนเรือพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ค

 

ชื่อหนังสือ : คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรม

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปีที่เผยแพร่ : 2546

 

ชื่อหนังสือ : คนไตและลาจีในภาคเหนือของเวียดนาม

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ, พิเชฐ สายพันธ์

ปีที่เผยแพร่ : 2544

 

ชื่อหนังสือ : คนไทแดงในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ

ปีที่เผยแพร่ : 2546

 

ชื่อหนังสือ : คนไทเมืองกว่า ไทแถง และไทเมือง ในประเทศเวียดนาม

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, ฮวง เลือง

ปีที่เผยแพร่ : 2543

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือค้นคว้ากฎหมายด้านเศรษฐกิจในการประชุมกฎหมายประจำศก พ.ศ. 2340-2484

ผู้เขียน : นิติ กสิโกศล

ปีที่เผยแพร่ : 2528

หมวด จ

 

ชื่อหนังสือ : เจ้าชาวบ้าน เล่ม 1

ผู้เขียน : ไชยันต์ รัชชกูล (บรรณาธิการ)

ปีที่เผยแพร่ : 2539

 

ชื่อหนังสือ : เจ้าชาวบ้าน เล่ม 2

ผู้เขียน : ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (บรรณาธิการ)

ปีที่เผยแพร่ : 2540

หมวด ช

 

ชื่อหนังสือ : ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ : รัฐฉานตอนใต้ ภาคมัณฑะเลย์ และคำตี่หลวง

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, เสมอชัย พูลสุวรรณ, วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

ปีที่เผยแพร่ : 2545

หมวด ด

 

ชื่อหนังสือ : ดั่งดวงแก้ว แปดทศวรรษอาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ต

 

ชื่อหนังสือ : ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง: มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2538

หมวด ท

 

ชื่อหนังสือ : “ไท” และ “จ้วง” ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปีที่เผยแพร่ : 2543

หมวด ธ

 

ชื่อหนังสือ : ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หน้าใหม่ในบันทึกประวัติศาสตร์ มธก.

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด น

 

ชื่อหนังสือ : นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487

ผู้เขียน : กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร

ปีที่เผยแพร่ : 2532

 

ชื่อหนังสือ : นโยบายประสมประสานชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน : สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ปีที่เผยแพร่ : 2525

 

ชื่อหนังสือ : นาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : นาฏศิลป์ไทย (๑) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : นาฏศิลป์และดนตรีไทย

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2522

 

ชื่อหนังสือ : นาฏศิลป์และดนตรีไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2552

หมวด บ

 

ชื่อหนังสือ : บรรณานุกรมตำราเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2477-2527

ผู้เขียน : รัตนา เตชามหาชัย, วารุณี โอสถารมย์

ปีที่เผยแพร่ : 2527

 

ชื่อหนังสือ : เบิกโรง ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ป

 

ชื่อหนังสือ : ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๙๐ เล่มที่หนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๕)

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๙๐ เล่มที่สอง (พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐)

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ผ

 

ชื่อหนังสือ : ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เขียน : นัยพินิจ คชภักดี (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปีที่เผยแพร่ : 2527

 

ชื่อหนังสือ : ผ้าห่อคัมภีร์ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด พ

 

ชื่อหนังสือ : พระธาตุเสด็จ วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์

ผู้เขียน : อนุชา ทีรคานนท์, สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, อาสา คำภา

ปีที่เผยแพร่ : 2555

 

ชื่อหนังสือ : พระธาตุเสด็จ วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์ (E-book)

ผู้เขียน : สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, อาสา คำภา

ปีที่เผยแพร่ : 2564

 

ชื่อหนังสือ : พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2548

 

ชื่อหนังสือ : พรมแดนแห่งความรู้

ผู้เขียน : อนันต์ วิริยะพินิจ (บรรณาธิการ)

ปีที่เผยแพร่ : 2532

 

ชื่อหนังสือ : พุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่เก้า: ศาสตร์และศิลป์ในพุทธศาสนา

ผู้เขียน : อัจฉราพร กมุทพิสมัย

ปีที่เผยแพร่ : 2549

หมวด ภ

 

ชื่อหนังสือ : ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย / ปัญหาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้

ผู้เขียน : ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ปีที่เผยแพร่ : 2526

หมวด ม

 

ชื่อหนังสือ : มหกรรมเพลงมอญมงคล

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ย

 

ชื่อหนังสือ : ไย้ ไต และเกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ

ผู้เขียน : สุมิตร ปิติพัฒน์, พิเชฐ สายพันธ์, นาริสา เดชสุภา, เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

ปีที่เผยแพร่ : 2546

หมวด ร

 

ชื่อหนังสือ : รวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ในวาระ 42 ปี

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2556

 

ชื่อหนังสือ : รัฐกับหมู่บ้านในไทยศึกษา

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ล

 

ชื่อหนังสือ : “เล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก” นิทรรศการเนื่องในโอกาสการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

ผู้เขียน :

ปีที่เผยแพร่ : 2552

หมวด ว

 

ชื่อหนังสือ : วัฒนธรรมกระฎุมภีกับวรรณกรรมรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน :  นิธิ เอียวศรีวงศ์

ปีที่เผยแพร่ : 2525

 

ชื่อหนังสือ : วิเคราะห์ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ตั้งแต่ 2504 ถึง ปัจจุบัน

ผู้เขียน :  โกวิทย์ กังสนันท์ (สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ปีที่เผยแพร่ : 2527

หมวด ศ

 

ชื่อหนังสือ : ศรัทธาข้ามพรมแดน

ผู้เขียน :  

ปีที่เผยแพร่ : 2558

 

ชื่อหนังสือ : ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้เขียน :  

ปีที่เผยแพร่ : 2546

 

ชื่อหนังสือ : ศิษย์พบครู เชิดชูศิริ วิชเวช

ผู้เขียน :  

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด ส

 

ชื่อหนังสือ : สนธิสัญญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิวัตน์

ผู้เขียน :  

ปีที่เผยแพร่ :

 

ชื่อหนังสือ : สาระสังเขปเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้เขียน :  

ปีที่เผยแพร่ : 2536

 

ชื่อหนังสือ : สามเมกะโปรเจคของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕

ผู้เขียน :  ไกรฤกษ์ นานา

ปีที่เผยแพร่ : 2558

หมวด ห

 

ชื่อหนังสือ : หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณฺโณ

ผู้เขียน :  ภ้ทรพร สิริกาญจน

ปีที่เผยแพร่ : 2536

 

ชื่อหนังสือ : โหมโรง โขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓

ผู้เขียน :  

ปีที่เผยแพร่ :

หมวด A - Z

 

     

Title : Abstracts Thai Societies in a Transnationalized World (The 10th International Conference on Thai Studies)

Year : 2008

      

Title : ISLAM AND MALAY NATIONALISM: A Case Study of the Malay – Muslims of Southern Thailand

Writer : Surin Pitsuwan

Year : 1985

      

Title : KING BY VIRTUE Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand (blue)

Writer : Richard Broderick

Year : 2013

      

Title : KING BY VIRTUE Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand (pink)

Writer : Richard Broderick

Year :

      

Title : Thai Foreign Policy 1932 – 1946

Writer : Charivat Santaputra

Year : 1985

      

Title : THE PRINCIPLES AND CONCEPTS OF THAI CLASSICAL MEDICINE

Writer : Somchintana Thongthew Ratarasarn

Year : 1989

      

Title : TRADITIONAL TECHNOLOGY AND RURAL DEVELOPMENT PLANNING

Writer : Thanet Norabhoompipat

Year : 1982