Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันฯ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านการวิจัยและบริการวิชาการด้านไทยคดีศึกษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม

()

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

2. เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สมรรถนะหลัก

1. สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในประเด็นด้านไทยศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การวิจัยเชิงบูรณาเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของไทย


2. สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดอบรมสัมมนา และงานหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

ประนีประนอมและแสวงหาจุดร่วมในการดำเนินงานระหว่างกัน