Loading...

ท่าพระจันทร์

สถาบันไทยคดีศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

10200

โทรศัพท์ 0-2613-3203-5

โทรสาร 0-2226-2112

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

ศูนย์รังสิต

เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา

(ด้านหลังหอพระ ติดกับสนามฟุตบอลหอพักเอเชี่ยนเกมส์ โซน C)

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12121

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

tkri.tu@gmail.com (ติดต่องานราชการ, วารสารไทยคดีศึกษา)

tkri.academic@gmail.com (งานบริการวิชาการ)

ผู้บริหาร

ห้อง

โทร.

ผู้อำนวยการ

02-623-5070 (สายตรง) ,02-613-3203-5 กด 11

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

02-623-5074 (สายตรง) / 3206 (สายใน)

  

เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

02-613-3203-5 กด 13 / 3200 (สายใน)

หน้าห้องผู้อำนวยการ (นายปรีชาญ เงินกระโทก)

02-613-3203-5 กด 32

 

นักวิจัย

ชื่อ - สกุล

ห้อง

โทร

นางสาวเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

 นักวิจัย 7

02-613-3203-5 กด 27

นางกัญญารินทร์ ไชยจันทร์

 นักวิจัย 10

02-613-3203-5 กด 30

ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร

 นักวิจัย 1

02-613-3203-5 กด 23

นายอาสา คำภา

 นักวิจัย 2

02-613-3203-5 กด 24

นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว

 นักวิจัย 9

02-613-3203-5 กด 29

นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ

 นักวิจัย 3

02-613-3203-5 กด 24

นางสาวดวงรักษ์ จันทร์แตง

 นักวิจัย 6

02-613-3203-5 กด 

นายรัชพล  แย้มกลีบ

 นักวิจัย 4

02-613-3203-5 กด 

งานส่งเสริมการวิจัย

ชื่อ

โทร

นางจันทนี พึ่งเถื่อน (หัวหน้างาน)

02-613-3203-5 กด 33

นางสาวบุณยนุช นาคะ

02-613-3203-5 กด 21

นายวรานนท์ จงพูนผล

02-613-3203-5 กด 20

 

 

งานบริการวิชาการ

ชื่อ

โทร

นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฯ)

02-613-3203-5 กด 22

นายธนะปิติ ธิป๋า

02-613-3203-5 กด 31

นายธนสาร จูจันทร์

02-613-3203-5 กด 32

ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์

02-613-3203-5 กด 19

งานบริหารและธุรการ

ชื่อ

โทร

นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข (หัวหน้างาน)

02-613-3203-5 กด 12

นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี

02-613-3203-5 กด 18

นายประสาน เผือกหอม

02-613-3203-5 กด 17

นางสาวภาวิมล จิรานุไชยวัฒนา

02-613-3203-5 กด 15

นางสาวธีราพร อ่ำทิม

02-613-3203-5 กด 15

นางสาวสราพร หัตถากรณ์

02-613-3203-5 กด 14

นางสาววารุณี นุ่มสำรวย

02-613-3203-5 กด 16